Weboke
Voorwaarden

Algemene voorwaarden vanaf 20-01-2006

Voorwoord
Bij het samenstellen van deze algemene voorwaarden is gepoogd om deze voor een zo groot mogelijk publiek helder en doorzichtig te maken. Daar waar deze voorwaarden geen uitkomst bieden gaan wij uit van redelijkheid en billijkheid zoals in het Nederlands recht wordt toegepast.

WEBL Pakketten
Het is met de WEBL pakketten niet mogelijk een website in te stellen of gebruik te maken van email. Hiervoor is een hosting pakket vereist.

Email
Alle hosting pakketten van Web-Oke.nl beschikken over een niet beperkt aantal emailaccounts. Het is echter niet toegestaan deze accounts te verhuren of in bruikleen te geven aan derden(alleen eigen gebruik dus). De hoeveelheid beschikbare schijfruimte is afhankelijk van het gekozen pakket. Verzonden en ontvangen email wordt meegerekend in het totaal dataverkeerd

Spammen
Ongewenste (spam)mail mag nimmer vanaf servers van Web-Oke.nl worden verzonden. Bij overschrijding van deze regel behoudt Web-Oke.nl zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en eventuele inlog- en abonnementsgegevens door te geven aan die autoriteit. Bij het constateren van Spammen wordt het betreffende pakket onmiddellijk afgesloten.

Als uw site gehacked wordt
Als u slachtoffer bent van hackers zullen wij zodra we dit constateren direct de betreffende website apart zetten en u op de hoogte brengen.

Gebruik van pakketten
Het is zonder toestemming van Web-Oke.nl niet toegestaan grote hoeveelheden gegevens op de servers op te slaan die gratis mag worden gedownload of opgevraagd door derden. Het doel van alle websites is een presentatieruimte danwel verkoopruimte te zijn voor bedrijven en/of privť-personen.
Het is niet toegestaan om te functioneren als externe harde schijf voor de opslag van gegevens in de opmaken als mp3, zip, jpg, etc. Illegaal materiaal is niet toegestaan op de servers, ongeacht of dit beelden, filmopnames of hyperlinkbeelden of dergelijk materiaal betreft.

Het is niet zomaar toegestaan erotisch, pornografisch, racistisch, of ander aanstootgevend materiaal op de servers op te slaan(zie ook artikel adult content). Web-Oke.nl alleen is gerechtigd om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieŽn en behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de klant nimmer een claim bij Web-Oke.nl neerleggen met betrekking tot de beslissing.

Dataverkeer
Het dataverkeer wordt beperkt door de limiet die per pakket aanwezig is. Het verkeer dient echter wel redelijk te zijn en niet het verkeer van andere gebruikers te verstoren, dus als een pakket 25GB per maand mag verbruiken dan is het niet de bedoeling dat dit in een paar uur verbuikt wordt. Daar zouden andere gebruikers last van kunnen hebben. Web-Oke.nl houdt zich het recht voor om het pakket af te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving indien het verkeer de goede werking van de betreffende server in gevaar brengt. Webpagina's zijn niet gelimiteerd in omvang, de losse onderdelen op een pagina mogen echter per stuk niet groter zijn dan 1MB, grotere onderdelen zullen met een wat langzamere snelheid worden gedownload. De zakelijke pakketten vallen hier buiten.


CPU gebruik
Web-Oke.nl controleert actief het CPU gebruik. Websites die de CPU te vaak en te lang belasten zijn in principe niet toegestaan. Hier vallen o.a. spelscripts , fotobewerking en videobewerking onder. Mocht een een website voor langere tijd een hoog CPU gebruik tonen dan krijgt u hier automatisch bericht van. Op het moment dat de server in gevaar dreigt te komen door dit gebruik kan een site voor enkele minuten automatisch offline gehaald worden. Zodra de server tot rust gekomen is zal de site automatisch na enkele minuten weer online komen. Mocht dit zich in korte periode herhalen dan kan het zijn dat de site offline blijft om de server te beschermen.

Toegestane websites
Het doel van websites die gebruik maken van onze pakketten is te dienen als een presentatie of verkoopruimte voor bedrijven en privť-personen. Andersoortige websites zoals het aanbieden van bannerservices of diensten aan derden in het algemeen zijn alleen dan toegestaan als het de goede werking van de hostingservers niet in gevaar brengt en andere websites op dezelfde server niet hindert. Web-Oke.nl behoudt zich het absolute recht voor om te besluiten of een website uiteindelijke wel of niet is toegestaan, e.e.a. in alle redelijkheid en billijkheid.

Bezoekersaantallen
De pakketten worden niet direct gelimiteerd op aantallen bezoekers. Een goed opgezette website kan ook binnen de shared hosting tot vele duizenden bezoekers per dag verwerken. Mocht u echter een uiterst succesvolle website hebben met vele (tien)duizenden bezoekers neemt u dan eerst contact met ons op. Erg grote en zware website passen namelijk normaal gesproken niet in het shared hosting concept waar je alle resources deelt met andere sites op dezelfde server. Dergelijke sites verdienen al snel een eigen (VPS) server in plaats van een shared hosting pakket.

Scripts / Cron
Het is toegestaan scripts te gebruiken op de servers van Web-Oke.nl. Zowel aangestuurd vanuit web-paginas als via de CRON zolang dit andere gebruikers niet hindert en de performance van de betreffende servers niet te in onredelijke mate belast. Het is niet toegestaan CRON taken in te voeren die vaker dan 1x per 10 minuten worden uitgevoerd.

Eigen gebruik
Op de resellerpakketten na is het niet toegestaan uw hostingpakket met anderen te delen of delen daarvan te verhuren. U kunt binnen 1 hostingpakket optioneel tegen bijbetaling meerdere domeinnamen opnemen. Een vereiste daarbij is dat de domeinnamen allen eigendom zijn van diegene die het hostingpakket huurt.

Reseller pakketten
In principe gelden voor de resellerpakketten dezelfde regels. Alleen is het daarbinnen natuurlijk wel toegestaan aan derden te verhuren. De reseller blijft echter wel aansprakelijk voor zijn resellerpakket en de klanten die daaronder hangen. Klanten van de reseller kunnen in principe geen aanspraak maken op de support van Web-Oke.nl. Dat dient via de reseller te gebeuren. Web-Oke.nl houdt zich het recht voor klanten van de reseller af te sluiten indien die zich niet aan de regels binnen onze voorwaarden houden.

Beschikbaarheid
Web-Oke.nl behoudt zich het recht voor om het gebruik van producten te beperken/verlagen indien dit vereist is om operationele of veiligheidsredenen. In geval van operationele redenen of veiligheidsredenen, behoudt Web-Oke.nl zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot de gebruikersdata van de klant. In dergelijke gevallen zullen medewerkers van Web-Oke.nl gehouden zijn aan professionele geheimhouding. Alle andere toegang tot gebruikersdata vereist de acceptatie van de klant of een rechtbank.

Aansprakelijkheid
Het gebruik van de producten van Web-Oke.nl is geheel voor zijn/haar eigen risico. Web-Oke.nl kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de klant ontvangt of verzendt via internet. Web-Oke.nl kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies - direct of indirect - immateriŽle schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet. Web-Oke.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of andere omstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van de niet beschikbaarheid van toegang tot diensten of informatie op internet, ongeacht de redenen hiervoor. Web-Oke.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het verlies of schade van geÔnstalleerde software, etc. Web-Oke.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de klant of schade als gevolg hiervan. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet. Vrijstelling van aansprakelijkheid zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing in het geval van grove nalatigheid door Web-Oke.nl. Mocht de klant onverhoopt toch besluiten een claim bij Web-Oke.nl neer te leggen dan kan deze nimmer hoger zijn dat de gelden die dat lopend jaar door de klant betaald zijn.

Backup
Web-Oke.nl maakt dagelijks van alle servers backups. Deze backups dienen alleen voor het geval een server crasht. Het teruglezen van een (deel)backup op verzoek van de klant is normaal niet mogelijk. Indien hier een uitzondering voor gemaakt worden kan Web-Oke.nl de kosten hiervoor in rekening brengen. De klant blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor een backup van zijn eigen data. Alle servers uitgerust met dubbele schijven zodat een eventuele crash van een schijf geen directe consequenties heeft voor de betreffende server.

Opzeggen pakket en/of domein
U krijgt 6 weken voordat uw pakket/domein verlengt gaat worden van ons automatisch bericht hierover en we vermelden daarin hoe u eventueel kunt opzeggen(een ticket aanmaken in ons supportsysteem is voldoende).
U kunt in principe altijd opzeggen zolang wij nog geen kosten hebben gemaakt. Geen formele 2 maanden of andere moeilijke schriftelijke constructies dus. We willen graag dat u uit vrije wil bij ons blijft en niet omdat u vergat op te zeggen.

We vragen u wel om op te zeggen voor er een factuur aangemaakt wordt om onnodige administratieve handelingen aan onze kant te voorkomen. Opzeggen nadat er al een factuur is aangemaakt kan resulteren in een bijdrage in de kosten, e.e.a. te bepalen door Web-Oke.nl. Er vindt in principe nooit restitutie plaats van reeds betaalde gelden.

Het pakket mag in geen geval worden gebruikt om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot systemen die in verbinding staan met internet. Indien Web-Oke.nl op de hoogte is van dergelijke activiteiten of criminele activiteiten, wordt het abonnement, ongeacht het land waar de schending onder de wet valt, onmiddellijk beŽindigd en behoudt Web-Oke.nl zich het recht voor alle relevante informatie door te sturen naar de betreffende autoriteiten. Web-Oke.nl heeft tevens het recht een abonnement zonder voorafgaande kennisgeving onmiddellijk te beŽindigen en zonder vergoeding of terugstorting in welke vorm dan ook indien de klant zich niet aan deze Algemene Voorwaarden houdt, indien een partij de hulpmiddelen die beschikbaar zijn op internet verkwist of misbruikt, de functionaliteit van internet verstoort, de etiquette overtreedt die op een bepaald moment geldt, bijv. door informatie door te spelen over de privť-aangelegenheden van anderen of op een andere manier de gebruikers van internet ongerief te bezorgen.

Openstaande facturen
Standaard geldt de factuurtermijn van 14 dagen(indien anders overeengekomen dan is dat zichtbaar op de factuur). Dat wil zeggen dat de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum betaald moet zijn. De 15e dag ontvangt de klant een aanmaning met daarin de mogelijkheid binnen 7 dagen te betalen. Weer 7 dagen later volgt een twee aanmaning. Als dan binnen 7 dagen nog niet betaald is wordt de website automatisch afgesloten en de incasso van de het openstaande bedrag eventueel uit handen gegeven. Vanaf dat moment behoudt Web-Oke.nl zich het recht voor domeinen en/of websites geheel van haar servers te verwijderen zonder hierover mededelingen te doen.

Domeinnamen
Domeinnamen worden altijd geregistreerd onder de eigen naam van de klant voor minimaal de periode van 1 jaar. Web-Oke.nl treedt daarom alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid. Web-Oke.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de registratie/verhuizing van het domein binnen acht dagen na bestelling heeft plaatsgevonden. Indien de registratie/verhuizing niet heeft plaatsgevonden, moet de klant dit aan Web-Oke.nl bekend maken. Web-Oke.nl zal de klant jaarlijks, aan het einde van iedere registratieperiode ook wel hernieuwen genoemd, een tarief in rekening brengen voor het domein tenzij dit anders is vermeld.

In het geval er onjuist domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt er geen restitutie verleend. Web-Oke.nl zal trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Over het algemeen vindt registratie echter real-time plaats. Indien Web-Oke.nl zelf verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.

Bereikbaarheid
Web-Oke.nl biedt geen telefonische ondersteuning. Vragen met betrekking tot ondersteuning worden via de website ingediende en ook via de website/Emailnotificatie door Web-Oke.nl zo snel als mogelijk beantwoord.

Pakket wijzigingen
De klant kan zelf op ieder gewenst een duurder abonnementstype kiezen. Een reeds betaald pakkettarief voor het lopende jaar wordt afgetrokken van de prijs van het nieuwe pakket. Er wordt een pro-rata bedrag berekent tot de eerste hernieuwdatum. Wijzigingen naar lager geprijsd pakket is ook altijd mogelijk alleen vindt er dan geen restitutie plaats.

Overdracht
In verband met de verkoop of overdracht van alle belangrijke delen van de activiteiten of activa van Web-Oke.nl heeft laatstgenoemde het recht de pakketten van de klant zonder voorafgaande kennisgeving gedeeltelijk of geheel over te dragen aan een derde partij, alsook de rechten en plichten die Web-Oke.nl heeft zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Wijzigingen in deze voorwaarden
De algemene voorwaarden van Web-Oke.nl kunnen met een voorafgaande kennisgeving na 45 dagen worden gewijzigd.

Storingen bij derden of overmacht
Uitgezonderd het bovenstaande kan Web-Oke.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van onderbrekingen, defecten, schade, etc. die wordt veroorzaakt buiten de macht van Web-Oke.nl om Dit betreft blikseminslag, overstroming, brand, oorlog, terroristische acties, industriŽle acties en uitsluiting (inclusief die door het eigen personeel van Web-Oke.nl), overbelasting van internet, defecten in andere netwerken, defecten bij derde partijen, systeemstoringen of andere soorten overmacht.

Beschikbaarheid servers en accounts
Web-Oke.nl heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de servers en het netwerk. De gerealiseerde beschikbaarheid door de jaren heen is altijd hoger dan 99,9% geweest. Web-Oke.nl is echter nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.

Adult content
Onder voorwaarden is het toegestaan adult content op te slaan op onze servers, adult websites aan te bieden. Het is dan verplicht om tijdens het bestellen van het hostingpakket een eigen ipnummer aan te schaffen. Daarnaast is alleen legale content toegestaan. Web-Oke.nl behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de klant nimmer een claim bij Web-Oke.nl neerleggen met betrekking tot de beslissing.

Anoniem registreren
Wij bieden u optioneel de mogelijkheid om anoniem een domein te registreren, de domeinnaam komt op onze naam maar u blijft de eigenaar en kunt ons altijd vragen om de domeinnaam weer op eigen naam te zetten(dit kunt u ook zelf doen vanuit het klantenmenu). Dit houdt in dat uw gegevens niet zomaar vrij opvraagbaar zijn voor derden zoals normaal wel het geval is met de whois functie. Verzoeken voor informatie zullen wij doorsturen en wij verwachten dat u daar ook op reageert. Doet u dat niet dan zullen wij de anonimiteit van de domeinnaam halen. Ook als op enig moment niet legale content aangeboden wordt.